La Generalitat de Catalunya ha incorporat diverses mesures flexibilitzadores a l’oferta d’ensenyament de la Formació Professional que milloren la possibilitat d’accés a totes aquelles persones que la seva situació personal i professional no els permet seguir el curs en la seva modalitat presencial o que poden aportar experiència laboral que els permeti quedar exempts de cursar determinades matèries.

Per tant, la Formació Professional actual contempla:

Modalitats aprenentatge:

La FP presencial:

  • És la modalitat més habitual basada en una metodologia d’ensenyament-aprenentatge que requereix de l'assistència obligatòria de l’alumne. En cas de manca d'assistència sense justificació, s'aplicaran les normes d'organització i funcionament del Centre. 

La FP semipresencial (50% d’assistència):

  • És una modalitat impulsada pel Departament d'Ensenyament per flexibilitzar l'oferta dels ensenyaments d'FP i afavorir la formació al llarg de tota la vida. Aquesta modalitat facilita el seguiment dels estudis a les persones que no poden assistir a totes les hores lectives.

El Certificat de Professionalitat:

  • És una certificació que agrupa varies matèries (mòduls o unitats formatives) d'un àmbit professional concret. L'alumne/a només ha de cursar aquels matèries associades a aquella Certificació Professional. El Cicles Formatius poden donar peu a l'obtenció d'una o més d'una Certificació Professional. També es poden obtenir els Certificats de Professionalitat curstant formació autoritzada i reconeguda per l'OTG (Oficines de Treball de la Generalitat). 

La Unitat Formativa:

  • És la part mínima certificable d'una matèria. L'alumne es podrà matricular d'una Unitat Formativa i, un cop aprovada, obtindràla la certificació d'aquesta Unitat Formativa. Aquesta formula permet als alumnes aconseguir formació reglada i certificada només d'aquelles temàtiques concretes que necessita dedicant únicament aquelles hores que se li assignen sense necessitat de fer obligatoriament tot el Cicle Formatiu.  

La FP a distància:

  • És una modalitat per a les persones que, per motius laborals o de mobilitat, no poden cursar els estudis de manera presencial. Actualment, aquests estudis només es poden seguir a l’Institut Obert de Catalunya (IES IOC) però s’ha previst que la resta de centres de FP també ho puguem oferir en un futur. 

 

 

 

Generalitat fundacio certificado delsol formacio metfp whie.fw
© 2022 | CEFP Núria. Tots els drets reservats.

Search