Desenvolupament d'Aplicacions Web

Competències

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat  i qualitat exigides.

 

 

Formació professional dual

Hi ha la possibilitat d'estudiar aquest cicle en versió DUAL, una modalitat de formació professional en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa. L'empresa, inicialment, acull a l'estudiant en fase de pràctiques, un cop passades entre 80 i 100 hores, l'empresa es compromet signar un acord formatiu amb el centre amb el qual es beca a l'alumne. 

 

Qualificació professional

  • Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web (IFC154_3)
  • Desenvolupament d'elements software a l’entorn client.
  • Desenvolupament d'elements software a l’entorn servidor.
  • Implementar, verificar i mantenir aplicacions web.
  • Programació a llenguatges estructurats d’aplicació de gestió (IFC155_3)
  • Configurar i explotar sistemes informàtics.
  • Programar bases de dades relacionals.
  • Programació amb llenguatges  orientats a objectes i Bases de Dades relacionals.(IFC080_3)
  • Configurar i explotar sistemes informàtics. Programar Bases de Dades relacionals.

 El nostre títol de tècnic superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web és oficial. És vàlid a tot l’Estat i la Unió Europea.

Mòduls a desenvolupar

M1 Sistemes informàtics
M2 Base Dades
M3 Programació
M4 Llenguatge de marques i sitemes de gestió de la informació
M5 Entorn de desenvolupament
M6 Desenvolupament Web en entorn client
M7 Desenv. web en entorn servidor
M8 Desplegament d’aplicicacions web
M9 Disseny d’interfícies web
M10 Formació i Orientació Laboral
M11 Empresa i Iniciativa emprenedora
M12 Projecte
M13 Formació en Centre de Treball

 

Seguiment personalitzat

El nostre equip de professors realitza seguiments individualitzats i personalitzats de tots els nostre alumnes. Mantenim obertes diferents vies de comunicació que fan molt fàcil la interrelació amb l’alumne.

 

Camp professional

Orientem als nostres alumnes cap a la recerca efectiva de feina des del primer moment, amb percentatges molt alts d’inserció laboral en finalitzar el cicle.

 

Professorat amb experiència

Els nostres professors tenen àmplia experiència docent i professional. Tots ells amb més de 10 anys d’experiència al nostre centre, on han desenvolupat tasques d’investigació i innovació en les matèries impartides.

Cada any revisem les tendències tecnològiques conjuntament amb les empreses col·laboradores i implantem aquestes novetats als nostres mòduls.

  

Eines de desenvolupament

 Treballem amb moltes eines, que ens permeten estar sempre a l’última:

firebase   Sin título  htlm
 java  boot  elefant
 rea  less  symphony
 angulars  seo  nedo
 express  php  v
 la ravel  apache  

 

Durada

Total del cicle 2.000 hores (383 hores de pràctices) en 2 anys.

Opció DUAL: 1.320 hores al Centre i com a mínim 977 hores a l'empresa. 

 

Horari

Matí i tarda 

1r: Matí complet de 8 a 14.30 hores.

2n: Pràctiques al matí i jornada reduïda a la tarda de 15 a 19.30 hores.

 

Generalitat fundacio certificado delsol formacio metfp whie.fw
© 2022 | CEFP Núria. Tots els drets reservats.

Search