Curs de preparació per les Proves d'Accés a CFGS (Convocatòria ordinària de Maig).

L'objectiu d’aquest curs és dotar a l'alumne de l'adequada preparació acadèmica vers les matèries sotmeses a avaluació per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

El curs s'inicia al setembre i finalitza uns dies abans de la realització de les proves oficials, previstes per la primera quinzena de maig (les dates oficials de les convocatòries les publica anualment el Departament d'Ensenyament uns mesos abans de les proves).

La superació de la prova d'accés, no equival a la possessió de cap titulació acadèmica, però permet assolir l'objectiu de possibilitar a l'alumne l'entrada als cicles formatius.

 

Requisits per fer la prova

Tenir 19 anys d’edat o bé complir-los l’any en que es realitzi la prova.

 

Contingut de la prova

Part Comuna:

Llengua Catalana, Llengua Castellana, Matemàtiques i Llengua estrangera (Anglès o Francès).

Part Específica:

S'ha de triar dues matèries en funció del cicle formatiu de grau superior que es vulgui accedir. https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/_compartits/opcions-materies-GS-FP.pdf

 

Exempcions de la part específica:

Titol de Grau Mitjà del mateix grup d'itenaris (veure quadre).S'ha sol·licitar en el centre on es realitzi la prova.

Experiència laboral corresponent amb el cicle formatiu que es vol cursar. S'ha de sol·licitar al Departament d'Educació

  • 1 any d'experiència laboral a jornada completa (temps proporcional jornada reduïda) , si té reconeguda oficialment una categoria professional (grup de cotització) igual o superior a la que correspon  el cicle de grau superior (generalment oficial de 1ª o 2ª)
  • 3 anys d'experiència laboral a jornada completa (temps proporcional jornada reduïda), dintre del mateix grup professional, si la categoria reconeguda oficialmente és inferior.
  • Experiència esportiva (Familia Prof. d'Animació d’Activ. Físiques i Esportives i pels ensenyaments del règim especial d'esports i les formacions esportives). Acreditar 1 any en l’entrenament, la direcció d’equips esportius o altres activitats relacionades (amb una jornada equivalent a 1 any laboral a jornada completa)
  • Experiència en voluntariat (Familia Prof. de Serveis Socio-Culturals i a la Comunitat) acreditar 1 any de tasques de voluntariat  en una entitat legalment constituïda que tingui com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure (amb una jornada equivalent a 1 any laboral a jornada completa) (sol·licitud)

 

De la part comuna

S'ha de sol·licitar en el centre on es realitzi la prova:

  • Haver superat la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys.
  • Haver superat la prova d'accés a grau superior d'un altre cicle formatiu.

 

Total

S'hi es compleixen els requisitits necessaris per obtenir les exempcions de les dues parts.(sol·licitud)
Acreditant haver superat totalment la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Permet matricular-se directament al cicle de grau superior, no s'ha de sol·licitar l'exempció

 

Generalitat fundacio certificado delsol formacio metfp whie.fw
© 2022 | CEFP Núria. Tots els drets reservats.

Search