Competències

La competència general d’aquest títol consisteix a desenv., implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat  i qualitat exigides.

 

Formació professional dual

Hi ha la possibilitat d'estudiar aquest cicle en versió DUAL, una modalitat de formació professional en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa. L'empresa, inicialment, acull a l'estudiant en fase de pràctiques, un cop passades entre 80 i 100 hores, l'empresa es compromet signar un acord formatiu amb el centre amb el qual es beca a l'alumne. 

 

Qualificació professional

  • Desenv. aplic. amb tecnologies web (IFC154_3)
  • Desenv. elements software a l’entorn client.
  • Desenv. elements software a l’entorn.
  • Implementar, verificar i doc. aplic. Web.
  • Programació a llenguatges estructurats d’aplic. de gestió (IFC155_3)
  • Configurar i explotar sist. informàtics.
  • Programar bases de dades relacionals.
  • Programació amb llenguatges  orientats a objectes i BD relacionals.(IFC080_3)
  • Configurar i explotar sist. infomàtics. Programar BD relacionals

 

Mòduls a desenvolupar

M1 Sist. Informàtics
M2 Base Dades
M3 Programació
M4 Ll. de marques i Sist. de gestió de inform
M5 Entorn de desenvolupament
M6 Desenvolupament Web en entorn client
M7 Desenv. web en entorn servidor
M8 Desplegam. d’aplic. web
M9 Disseny d’interface web
M10 Projecte
M11 Formació i Orientació Laboral
M12 Empresa i iniciativa emprenedora
M13 Formació en Centre de Treball

 

Durada

Total del cicle 2.000 hores (2 anys)

 

Horari

Tarda

 

Demana informació

Generalitat fundacio microsoft certificado 2015 delsol formacio

Search