És el servei que s'ofereix de forma personalitzada consistent en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats (adquirides per experiència laboral i vies no formals de formació) i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Tenint en compte que actualment no comptem amb el servei d'assessorament i reconeixement podeu adreçar-vos a la informació del Departament d'Educació. Què conté aquest informe d’assessorament?

Aquest informe d’assessorament conté una diagnosi de les possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat:
  • Les recomanacions de la persona assessora.
  • L’itinerari formatiu i professional.
  • El dossier de trajectòria professional.
L’informe d’assessorament és requisit previ i imprescindible per accedir al servei de reconeixement de les capacitats professionals.

 

A qui s’adreça?

  • A persones adultes que han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
  • A empreses o entitats mitjançant un conveni.

 

Generalitat fundacio certificado delsol formacio metfp whie.fw
© 2022 | CEFP Núria. Tots els drets reservats.

Search