Educació Infantil

Competències

Cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

 

 

Qualificació professional educació infantil 

  • Establir i mantenir relacions fluïdes amb la comunitat educativa i coordinació amb les famílies, l´equip educatiu i amb altres professionals.
  • Programar, organitzar, realitzar i avaluar projectes i activitats adreçades a infants en el marc de la intervenció educativa del centre i del grup d’infants.
  • Desenvolupar programes d´adquisició i entrenament en hàbits d´autonomia i salut, així com altres d´intervenció en situacions de risc.
  • Promoure i implementar situacions de joc com a eix principal de l´activitat i del desenvolupament bàsic de l’infant.
  • Desenvolupar els recursos expressius i comunicatius del nen/a com a mitjà de creixement personal i social.
  • Desenvolupar accions per afavorir l’exploració de l´entorn a través del contacte amb els objectes; relacions del nen/a amb altres nens i adults.
  • Definir, seqüenciar i avaluar aprenentatges, interpretant-los en el context del desenvolupament infantil

 

Mòduls a desenvolupar

M1 Intervenció amb famílies i att. en menors en risc social
M2 Didàctica de l’educació infantil
M3 Autonomia personal i salut infantil
M4 El joc infantil i la seva metodologia
M5 Expressió i comunicació
M6 Desenvolupament cognitiu i motriu
M7 Desenvolupament sòcioafectiu
M8 Habilitats socials
M9 Primers auxilis
M10 FOL
M11 Empresa i iniciativa emprenedora
M12 Projecte d’atenció a la infantesa
M13 Formació en Centre de Treball

 

Durada

Total del cicle 2.000 hores (449 hores de pràctiques) en dos anys. 

Opció DUAL: 1320 hores al Centre i com a mínim 911 hores a l'empresa. 

 

 

Horari

Matí i tarda 

1r: Matí complet de 8 a 14.30 hores.

2n: Pràctiques al matí i jornada reduïda a la tarda de 15 a 19.30 hores.

Generalitat fundacio certificado delsol formacio metfp whie.fw
© 2022 | CEFP Núria. Tots els drets reservats.

Search